PRIVACY POLICY GROUP-GTS

In uitvoering van de GDPR-regelgeving heeft de Group-GTS een privacy policy opgesteld. Met deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Group-GTS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van Uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke maximaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodanig dat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Zorgen dat wij als organisatie en U als werknemer op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hierop wijzen en deze respecteren.

Als Group-GTS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemene zin vragen heeft hierover en contact wenst op te nemen hieromtrent dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

Group-GTS
Albertkade 2A, 3980 Tessenderlo
 privacy@group-GTS.com
+32(0) 475 366 741

WAAROM VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Group-GTS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Werving en selectie, personeelsadministratie, loonadministratie, evaluatie. medewerkers, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde, opvolging arbeidsongevallen, opvolging absenteïsme, toegangscontrole, camerabewaking bedrijfsterrein, tijdsregistratie, onboard unit, boordcomputer, geolocatie voertuig, wagenpark beheer, telefoonlogging, administratie bedrijfstelefoons, administratie maaltijd- en ecocheques, administratie tussenkomst woon-werkverkeer, versturen van mails en post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres, geslacht, gegevens kinderen, aantal personen ten laste, burgerlijke stand, Identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, rijksregisternummer;
 • Financiële identificatiegegevens: naam bankinstelling, bankrekeningnummer;
 • Huwelijk of huidige vorm van samenleving: gegevens echtgenote of partner (naam, voornaam, geboortedatum, beroep, rijksregisternummer, huwelijksdatum);
 • Academische curriculum: diploma’s, overzicht bezochte scholen, gevolgde naschoolse opleidingen, gevolgde cursussen;

 • Loopbaangegevens: huidige werkgever, vorige werkgevers, periodes zonder werkgever, titel van de functie, functieklasse, afdeling, ervaring bij huidige werkgever, vorige functies statuut, indiensdatum, loongegevens, anciënniteit;
 • Beëindiging van de betrekking: datum van vertrek, reden van vertrek, opzegtermijn, beëindigingsvoorwaarden;
 • Aanwezigheid en discipline: overzicht van de afwezigheden, reden van afwezigheden, disciplinaire maatregelen;
 • Loongegevens: Betaling en afhouding, salaris, bonussen, voordelen, afhoudingen, betaalwijze.

Deze lijst is niet limitatief, de vernoemde partijen kunnen steeds vervangen worden door een andere in functie van veranderende samenwerkingen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Salarisverwerking: Paycover
 • ICT-diensten: Servecom, Reejeel
 • Opleidingscentra: De Coninck, VDAB, Etco, Cevora, Sociaal Fonds Transport en Logistiek, Logos, KMO
 • Telecomdiensten: Orange en Proximus
 • Wagenparkbeheer: Garage Hermans, Garage Van Houdt
 • Interimkantoren: Accent, Q Jobs, Synergie, Technics, Vio, Cepa
 • Ziekenfondsen : CM, De Voorzorg, Liberale Mutualiteit, Vlaams Ziekenfonds, Onafhankelijk ziekenfonds
 • Arbeidsongevallenverzekering: Baloise
 • Medische controlecentra: CLB, Idewe
 • Toegangsbeheer: Net 2, Alfapass, Secure Logistics
 • Bestuurderskaarten: Digitach
 • Boordcomputer: Trimble
 • Sociale inspectie: Solid
 • Urenregistratie: Fleethours
 • Managementsysteem: TAS
 • Pompinstallatie: Tockheim
 • Kinderbijslag: Mensura
 • Maaltijd- en Ecocheques:Sodexo

Deze lijst is niet limitatief, de vernoemde partijen kunnen steeds vervangen worden door een andere in functie van veranderende samenwerkingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt in een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verlenen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Group-GTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden of de periode moet voor een langere periode zijn vastgesteld door de wet. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de werknemers te beschermen tegen onrechtmatige verwerking door volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Group-GTS van Uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van personeelsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van de verwerkers voor zover dit niet wettelijk is bepaald of nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht U klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

VERKLARING