ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP-GTS

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen de GROUP-GTS en haar contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een handelaar dan wel een particulier uitmaakt. De volgende vennootschappen maken deel uit van de GROUP-GTS en worden in deze algemene voorwaarden onder GROUP-GTS begrepen: NV GEYBELS TRANSPORT SERVICE (afgekort G.T.S. KBO 0424.585.133), NV TDS LOGISTICS (KBO 0472.552.722), NV TRANSPORT GEBROEDERS VAN AERDE (KBO 0425.727.258), NV TRANSPORTBEDRIJF H VAN AERDE EN ZONEN (KBO 0406.791.472) en NV DEXTRA DISTRI (KBO 0400.979.786).

Behoudens een schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst van de GROUP GTS, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden van contractspartijen, ongeacht wanneer deze kenbaar worden gemaakt.

De niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de andere bepalingen. Beide partijen zullen onmiddellijk het nodige doen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige die de oorspronkelijke intentie van partijen benadert.

2. Afhankelijk van de concrete diensten die door een opdrachtgever worden besteld, zijn één of meerdere van de titels van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Titel I is steeds van toepassing.

Titel II is van toepassing voor zover de GROUP-GTS ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als commissionair-expediteur in de zin van art. 1, 3° van de Belgische wet van 26 juni 1967.

Titel III is van toepassing voor zover de GROUP-GTS ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als vervoerder. GROUP-GTS zal geacht worden als vervoerder op te treden voor zover zij zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te voeren.

Titel IV is van toepassing voor zover de GROUP-GTS enige goederen onder zich dient te houden, zij het voor of na een transport, dan wel los van eender welk transport.

Voor zover meerdere titels terzelfdertijd van toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd wordt door de GROUP-GTS zal, in het geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat voor de GROUP-GTS het voordeligst is toepassing verkrijgen.

3. De GROUP-GTS zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die zij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, aan de GROUP-GTS verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten.

Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door de GROUP-GTS vrijgegeven werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal de GROUP-GTS de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op eender welke wijze en zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is op enige vergoeding of interesten.

Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de GROUP-GTS volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag.

Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door de GROUP-GTS ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan.

4. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de GROUP-GTS schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de GROUP-GTS ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op de GROUP-GTS hebben.

Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Belgische wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 van het Belgische B.W. niet van toepassing verklaard.

De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.

Voor zover een contractspartij van de GROUP-GTS een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe de GROUP-GTS te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.

5. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de GROUP-GTS zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen.

Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft de GROUP-GTS het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren.
Dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van de GROUP-GTS.

Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een beroep doet op artikel XX.39 van het Belgische WER e.v. of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, dan wel indien de contractspartij het faillissement aanvraagt, dan wel failliet verklaard wordt.

Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en artikel 4 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast.

Voor zover de GROUP-GTS enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet verklaarde partij, of bij de partij die gebruik maakt van de een van de procedures voorzien in boek XX van het Belgische WER of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, zal deze eigendomsoverdracht op het eerste verzoek van de GROUP-GTS een einde nemen, en zal deze integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 4 van deze titel.

6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting. De contractspartij is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs, zelfs indien hij de GROUP-GTS verzoekt de prijs te innen bij een derde.

Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij van de GROUP-GTS.

Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door de GROUP-GTS worden in mindering gebracht op hetgeen door de contractspartij aan de GROUP-GTS verschuldigd is.

De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waardoor hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of in zijn geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de GROUP-GTS haar in rekening brengt.
Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de GROUP-GTS van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten (bijvoorbeeld de kosten van een aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat) niet uit.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Voor zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een factuur, dan wel enig ander geschrift uitgaande van de GROUP GTS, zal dit enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan de GROUP-GTS bezorgd wordt.

7. Voor zover de planning van enige activiteiten aan de GROUP-GTS toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele opdrachten uiterlijk 48 uur vooraf per mail, dan wel fax, aan de GROUP-GTS worden meegedeeld.

Indien bestellingen slechts later dan 48 uur voorafgaand aan de verzending / het transport / de opslag worden meegedeeld kan de GROUP-GTS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit.

De opdrachtgever is gehouden tot het aanleveren van afdoende gegevens omtrent de in te plannen activiteit. Hieronder wordt onder andere begrepen: volledige identiteit ontvanger, gegevens van contactpersonen, relevante telefoonnummers, correcte leveradressen, en alle voor Titel II en III relevante informatie.

Indien deze gegevens niet correct, dan wel onvolledig blijken, is de GROUP-GTS op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Voor zover de GROUP-GTS door deze niet-correcte, dan wel onvolledige, gegevens schade lijdt, zal de opdrachtgever ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden.

8. Alle contractspartijen bevestigen hierbij uitdrukkelijk aan de GROUP-GTS kennis te hebben van en volledig te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) – een Europese Verordening – die vanaf 25 mei 2018 in werking trad, alsook de bepalingen van de reglementering tot bescherming van persoonlijke gegevens na te leven, waaronder maar niet uitsluitend de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de werking van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten.

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doeleinden van de opdracht/overeenkomst en worden uitsluitend bewaard voor de duur van de opdracht/overeenkomst of tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan naam, functie/titel en contactgegevens emailadressen, postadres, telefoonnummers) binnen het bedrijf. Er worden geenszins persoonsgegevens verwerkt en bewaard nopens de in artikel 9 van de AVG bedoelde categorieën. Indien gegevens worden verwerkt in niet-EU landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, dan zal de GROUP GTS, als verwerkingsverantwoordelijke passende beschermende maatregelen nemen door middel van standaard contractuele gegevensbeschermingsbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de AVG.

9. In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de GROUP-GTS bevoegd, onverminderd de eventuele toepassing van dwingend recht. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.

10. De Nederlandstalige versie van huidige voorwaarden is de originele en primeert op de vertaling ervan ingeval van mogelijke tegenstrijdigheid of verschillen in interpretatie ervan.

TITEL II: Expeditie

1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, voor zover niet anders werd overeengekomen, op iedere vorm van dienstverlening die de GROUP-GTS als expediteur verricht.

Zij kunnen worden aangehaald als “Belgische Expeditievoorwaarden” en vertegenwoordigen een handelsgebruik.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de cliënt: de opdrachtgever van de expediteur in wiens opdracht of voor wiens rekening de expediteur diensten verleent, informatie of advies verstrekt, kosteloos of tegen vergoeding.
 • de expediteur: de GROUP GTS.
 • de dienst: elke door de expediteur aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van verzending van goederen, alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe.
 • de goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de cliënt aan de expediteur zijn of worden toevertrouwd. Hiertoe behoren alle handelsgoederen, evenals alle titels of documenten die deze goederen vertegenwoordigen of zullen vertegenwoordigen.
 • de eigenaar: de eigenaar van het goed, waarop de door de expediteur verleende dienst betrekking heeft.
 • derden: de niet- contractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee de expediteur handelt in uitvoering van zijn opdracht.

3. Bij de uitoefening van diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen de expediteur die optreedt:

 1. als commissionair- expediteur: zijn opdracht bestaat o.m. uit het verzenden van goederen hetzij in eigen naam, hetzij in naam van diens opdrachtgever, doch voor diens rekening en derhalve uit het uitvoeren van alle daartoe noodzakelijke diensten, het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde overeenkomsten.
 2. als vervoerscommissionair: in de gevallen zoals hieronder bepaald, en in geen andere gevallen, wordt de expediteur beschouwd als vervoerscommissionair.
  a) wanneer hij het transport van goederen in eigen naam met zijn eigen middelen uitvoert,
  b) wanneer hij een transportdocument uitstelt in eigen naam,
  c) wanneer expliciet uit de opdracht valt af te leiden dat de expediteur zich in die zin verbindt.

4. Onderhavige voorwaarden houden in hoofde van de expediteur geen verzaking in aan enig recht en kunnen evenmin aanleiding geven tot een zwaardere aansprakelijkheid als deze tot beloop waarvan hij gehouden zou zijn onder enige wetgeving of reglementering die naast deze voorwaarden van toepassing is.

5. De cliënt bevestigt dat de goederen, die hij naar aanleiding van zijn opdracht aan de expediteur toevertrouwt, zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris van de eigenaar over deze goederen mag beschikken, derwijze dat hij onderhavige voorwaarden niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook voor zijn opdrachtgever, evenals voor de eigenaar ervan.

6. Behoudens andersluidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van de expediteur, geldt elke door de expediteur uitgebrachte offerte voor een termijn van 8 dagen.

Zij is gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen en onder voorbehoud opgegeven data, die gelden op de datum waarop de offerte aan de cliënt wordt verzonden.

Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden ook de aangeboden prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht gewijzigd.

De expediteur is te allen tijde gerechtigd om aan de cliënt in rekening te brengen alle bedragen, die hem als gevolg van onjuist geheven vrachten, kosten of tarieven door derden in rekening werden gebracht.

7. De cliënt verbindt er zich toe voorafgaand, hetzij uiterlijk op het ogenblik van de orderconfirmatie elke nuttige informatie aan de expediteur ter kennis te brengen, inzonderheid wat de aard van de goederen betreft, de wijze van verzending, de plaats van afzending en bestemming, het gewenst verzendingsverloop evenals en in het bijzonder elke informatie of kennis die de opdrachtgever als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de goederen mag worden toegerekend en die van aard is om hun behoud, verzending, aan- of aflevering op de plaats van bestemming te verzekeren.

8. De expediteur wordt niet verondersteld de juistheid van de door de cliënt gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de cliënt aangereikte documenten te onderzoeken, zij worden te goeder trouw aanvaard.

9. Bij ontstentenis van andersluidende, nauwkeurige onderrichtingen of bijzondere overeenkomsten heeft de expediteur de vrije keuze betreffende de aan te wenden middelen om de diensten naar best vermogen, overeenkomstig normaal handelsgebruik, te organiseren en ten uitvoer te leggen, groepage van de goederen inbegrepen.

10. De expediteur is ertoe gerechtigd de bedragen of vergoedingen, verschuldigd voor zijn uitgaven en tussenkomsten, forfaitair in rekening te brengen.

11. Bij de uitvoering van zijn opdracht kan de expediteur zich beroepen op derden en uitvoeringsagenten, die van een normale professionele bekwaamheid getuigen.

12. Behoudens andersluidende onderrichtingen heeft de expediteur het recht alle goederen welke om één of andere reden niet kunnen worden afgeleverd onder zijn hoede te nemen of te houden en te bewaren op kosten en risico van de opdrachtgever of van de goederen zelf.

De expediteur kan de goederen overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand verkopen tot aanzuivering van zijn schuldvorderingen.

De expediteur kan tegen verantwoording en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de cliënt, gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare of andere goederen die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken, voor rekening en op risico van de cliënt vernietigen, verwijderen of verkopen.

13. De expediteur is ertoe gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de cliënt op enige wijze zijn verbintenissen niet of onvoldoende nakomt.

In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan steeds een extra vergoeding in rekening worden gebracht. Ook alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever.

14. Behoudens andersluidende, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst is de expediteur niet gehouden de voor verzending bestemde goederen te bewaken of te doen bewaken, noch deze te laten verzekeren, waar de goederen zich ook bevinden, zelfs in open lucht.

15. De expediteur wordt niet verondersteld uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen of welke verplichtingen ook, zo deze door derden mochten worden verlangd. Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is de cliënt ertoe gehouden om op eerste schriftelijk verzoek van de expediteur aan deze laatste ten titel van zekerheid te betalen elk bedrag tot beloop waarvan de expediteur ten voordele van derden zekerheid zou hebben gesteld.

16. De cliënt verbindt er zich toe en staat ervoor in:

 • dat de door hem omschreven opdracht en beschrijving van de goederen volledig, correct en accuraat is.
 • dat de door hem aan de expediteur toe te vertrouwen goederen, tijdig, volledig en nuttig ter beschikking worden gesteld, afdoende en efficiënt geladen, gestuwd, verpakt en gemerkt in overeenstemming met de aard van de goederen en plaats van afzending of bestemming waartoe zij aan de expediteur worden toevertrouwd.
 • dat alle door hem aan de expediteur ter beschikking gestelde documenten volledig, correct, geldig, authentiek en niet ten onrechte zijn uitgesteld of aangewend.
 • dat, tenzij de expediteur er voorafgaandelijk en schriftelijk werd van in kennis gesteld, de hem toevertrouwde goederen niet van gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare of ontplofbare aard zijn of die anderszins aan derden, personen of zaken schade kunnen berokkenen.
 • dat hij alle, hem door de expediteur ter beschikking gestelde documenten, bij ontvangst zal onderzoeken en verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de instructies die aan de expediteur werden gegeven.

17. De cliënt is jegens de expediteur aansprakelijk en zal hem op eerste verzoek vrijwaren:

 • voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, ten gevolge van de aard van de goederen en de verpakking ervan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of de nalatigheid in het algemeen van de cliënt en de door hem ingeschakelde derden.
 • voor elke schade en/of verlies, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken door autoriteiten, derden of uitvoeringsagenten, uit welke oorzaak ook, ter zake van o.m. de goederen, schade, uitgaven, kosten, rechten, direct of indirect gevorderd naar aanleiding van de in opdracht van de cliënt geleverde dienst, tenzij de cliënt aantoont dat deze vordering rechtstreeks veroorzaakt is door een fout waarvoor alleen de expediteur aansprakelijk is.
 • voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken in de gevallen waarin op de expediteur op grond van communautaire of nationale wetten en reglementen enige persoonlijke en/of hoofdelijke aansprakelijkheid rust voor de betaling of aanzuivering van douanerechten en/of andere fiscale schulden.

18. Indien de vordering waarvoor de expediteur zijn cliënt in betaling of vrijwaring aanspreekt een douane- of andere fiscale vordering betreft uit oorzaak van een hem door of voor rekening van zijn cliënt toevertrouwde douaneopdracht, verbindt de cliënt zich ertoe om ten gunste van de expediteur en op diens eerste verzoek dan wel ten gunste van een door de expediteur aangewezen derde tot beloop van deze vordering een financiële garantie te stellen, van aard om op onvoorwaardelijke wijze de aansprakelijkheid van de cliënt ten overstaan van de expediteur te waarborgen.

19. De expediteur is niet aansprakelijk voor schade wanneer deze is veroorzaakt door een vreemde oorzaak, hetgeen o.m. is bij oorlog, oproer, staking, lock- out, boycot werkcongestie, vrachtschaarste of weeromstandigheden.

20. De expediteur is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge diefstal van goederen die hij in zijn bezit heeft, tenzij de cliënt bewijst dat de diefstal plaatsvond ingevolge omstandigheden die de expediteur, in acht genomen zijn overeenkomst met de cliënt, diende te voorkomen of te voorzien en voor zover niet ingevolge plaatselijke reglementen of handelsgebruik het risico van diefstal voor rekening van de goederen is.

21. De expediteur is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

22. De expediteur is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem opgedragen incasseringsopdrachten tenzij bewezen zou worden dat de slechte afloop te wijten is aan een nalatigheid, welke kan worden gelijkgesteld met een zware fout in zijnen hoofde.

23. De expediteur kwijt zich van zijn opdracht met redelijke zorg, diligentie en inzicht en staat in voor een normale professionele tenuitvoerlegging van de opdracht die hem werd toevertrouwd.

24. De aansprakelijkheid van de expediteur is beperkt tot fouten of verzuimen, door hem begaan bij de uitvoering van de hem gegeven opdracht.

Voor zover deze fouten of verzuimen voor de cliënt of derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is de expediteur ertoe gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken tot: 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht.

25. De expediteur is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door hem, voor rekening van zijn cliënt, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst van o.m. opslag, vervoer, dedouanering of goederenbehandeling, tenzij door de cliënt wordt aangetoond dat de gebrekkige uitvoering ervan rechtsreeks veroorzaakt is door een fout van de expediteur.

26. Leveringstermijnen, aankomst- en vertrekdata worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De loutere vermelding door de opdrachtgever van een leveringstermijn bindt de expediteur niet.

27. De expediteur is aansprakelijk als vervoerder, in de gevallen zoals voorzien in artikel 3, 2.
Zijn aansprakelijkheid wordt bepaald volgens het nationale recht en de internationale Conventies die op betreffende vervoerwijze van toepassing zijn.

28. De door de expediteur aan zijn cliënt in rekening gebrachte bedragen zijn conform de wet en overeenkomstig onderhavige voorwaarden bevoorrecht.

29. De schuldvorderingen van de expediteur op zijn opdrachtgever zijn bevoorrecht op grond van artikel 14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, artikel 20,7° Hypotheekwet en artikel 136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen ten beloop van alle goederen, documenten of gelden die hij in zijn bezit heeft en zal hebben, ongeacht of de schuldvordering deels of geheel betrekking heeft op de receptie of verzending van andere goederen dan deze die hij in zijn bezit heeft.

30. De expediteur kan de verzekering (AREX 21) ter beschikking stellen van de opdrachtgever wanneer deze hier schriftelijk om verzoekt, waardoor deze elk in verband met een internationaal vervoer staande opdracht tegen expediteursrisico’s kan verzekeren.

De kosten van deze verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever.

31. Elke aanspraak in schadevergoeding lastens de expediteur dient hem gemotiveerd en schriftelijk te worden aangemeld binnen de 14 dagen volgend op de aflevering van de goederen, hetzij de verzending van de goederen.

Elke mogelijke aansprakelijkheid van de expediteur dooft automatisch en definitief uit wanneer de cliënt de documenten betreffende een bepaalde verrichting in het kader van de diensten na uitvoering ervan terug in ontvangst heeft genomen zonder dat de cliënt uiterlijk de 10e dag na de verzending van deze documenten voor de expediteur een gemotiveerd voorbehoud heeft geformuleerd.

32. Elke vordering in aansprakelijkheid lastens de expediteur is ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt.

De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daaraan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.

33. Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe, op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico, bereid verklaart.

34. Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische Recht.

Titel III: Vervoer

1. Ongeacht of het een nationaal, internationaal, gewoon, zwaar of uitzonderlijk transport betreft, zijn de CMR-bepalingen, aangevuld door onderhavige voorwaarden, van toepassing en prevaleren zij steeds boven eventueel afwijkende contractuele clausules.

In het geval van gecombineerd vervoer waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoerswijzen, komen partijen het volgende overeen: als de beschadiging, het verlies of de laattijdige levering zich voordoet tijdens een transport waarop dwingendrechtelijke bepalingen van internationale verdragen van toepassing zijn (zoals het CMR-verdrag voor wegvervoer, het CIM-verdrag voor vervoer per spoor, het CMNI-verdrag voor vervoer over binnenwateren, enz.), dan vinden deze wettelijke bepalingen toepassing.

Indien de beschadiging, het verlies of de laattijdige levering zich voordoet tijdens een transport waarop geen dwingendrechtelijke bepalingen van internationale verdragen van toepassing zijn of wanneer de beschadiging, het verlies of de laattijdige levering niet of niet alleen kan toegewezen worden aan een bepaalde transportwijze, komen partijen overeen dat de bepalingen van het CMR-verdrag toepassing vinden.

Wanneer er ladingschade ontstaat tijdens de op- of overslag van containers of opleggers op een kade of in een terminal tussen twee transportritten van het gecombineerde transport of voor of na de uitvoering van het transport, dan zal de aansprakelijkheid en vergoeding voor genoemde ladingschade worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van het CMR-verdrag. Schade aan toegewezen containers en vervoermiddelen worden eveneens op dezelfde wijze bepaald als de ladingschade.

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde.

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de vervoerder zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

De GROUP-GTSis hoe dan ook enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag. Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de GROUP-GTS slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 rekenheden voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

2. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing van het voertuig gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing van het voertuig uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.

3. Voor zover uit het geheel van de instructies van de opdrachtgever blijkt dat de levering dient te geschieden voordat de activiteiten op de locatie van de levering normaal gezien aanvatten, zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat een persoon ter plaatse is om de levering in ontvangst te nemen, en de nodige documenten af te tekenen.

De opdrachtgever zal de contactgegevens van deze persoon, minstens zijn/haar naam en telefoonnummer bij de bestelling van het transport aan de GROUP-GTS bezorgen.

Indien geen persoon wordt aangeduid, of indien de persoon niet ter plaats is op het ogenblik van de levering, wordt GROUP-GTS geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door GROUP-GTS gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De GROUP-GTS kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien deze naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

4. Nà de aflevering van de goederen zoals in III.3. bepaald, draagt de GROUP-GTS geen enkele verantwoordelijkheid meer t.a.v. deze goederen die op de plaats van aflevering verblijven op uitsluitend risico van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient de GROUP-GTS integraal te vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak m.b.t. deze afgeleverde goederen die aan laatstgenoemde zou worden gericht (zoals – doch niet uitsluitend – boetes uitgeschreven door overheden, contractuele dan wel buitencontractuele aanspraken van derden van welke aard ook).

5. De GROUP-GTS is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig. Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat de vervoerder twee uur laden en twee uur lossen voor zijn rekening neemt daar waar de wachttijd voor het koppelen op één uur wordt vastgesteld. Na afloop van de toegestane los-, laad- of koppeltijd, is de vervoerder gerechtigd op een vergoeding aan een tussen partijen overeengekomen uurtarief. De GROUP-GTS is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

6. Elke vervoersopdracht zal zo gedetailleerd mogelijk opgegeven worden door de opdrachtgever. Het exacte gewicht en de afmetingen van het te vervoeren materiaal zullen opgegeven worden.

In het bijzonder wat het brutogewicht van de lading betreft verwijst de GROUP-GTS naar het SOLAS verdrag van toepassing vanaf 1 juli 2016 dat duidelijk stipuleert dat voor elke CSC container geladen voor een internationale zeereis de correcte VGM (= Verified Gross Mass) dient gekend te zijn zodat dit op tijdige wijze kan gemeld worden aan de kapitein, diens vertegenwoordiger en/of de terminal. Bij een niet correcte of laattijdige melding van het VGM door de opdrachtgever mag de container in kwestie niet worden geladen/geweigerd worden voor verscheping.

De opdrachtgever dient er dan ook zorg voor te dragen dat zij dit VGM op een correcte en geijkte wijze kan berekenen, en dit alles conform het Belgisch Koninklijk besluit van 25 september 2016 betreffende de geverifieerde bruto massa van gevulde containers.

De opdrachtgever dient uiterlijk bij het ophalen van de lading door de GROUP GTS, de chauffeur tegen ontvangstbewijs te voorzien van de nodige schriftelijke informatie omtrent de VGM en de gebruikte weegmethode. Voor zover de timing van het transport een snellere mededeling van het VGM aan de kapitein, diens vertegenwoordiger en/of de terminal vereist, dient de opdrachtgever hier de nodige stappen toe te ondernemen.

Het aanvaarden van de lading door de GROUP-GTS houdt op geen enkele wijze enige controle van deze schriftelijke informatie in, noch brengt de aanvaarding enige aansprakelijkheid met zich mee in hoofde van de GROUP-GTS omtrent deze schriftelijke informatie. Voor zover de opdrachtgever de GROUP-GTS niet voorziet van enige schriftelijke informatie, erkent de opdrachtgever dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het tijdig bezorgen van de VGM aan de kapitein, diens vertegenwoordiger en/of de terminal.

Voor zover de opdrachtgever in gebreke blijft het VGM aan te leveren, draagt de GROUP-GTS geen enkele verantwoordelijkheid om het VGM te achterhalen, dan wel het tijdig aan te leveren.

Alle kosten en gevolgen omtrent het VGM, het Belgische Koninklijk besluit van 25 september 2016 betreffende de geverifieerde bruto massa van gevulde containers, dan wel enige sancties hierrond zijn ten laste van de opdrachtgever.
Speciale kenmerken, zoals een asymmetrisch zwaartepunt, een zeer kwetsbaar element van het materiaal, specifieke draagpunten, gevaarlijke producten, zullen steeds opgegeven worden.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Indien het door de GROUP-GTSaangewende voertuig ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever, zal de kostprijs hiervan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.

7. De aangestelden van de GROUP-GTS kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de GROUP-GTS verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:

 • de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR)
 • de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
 • de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
 • een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR).
 • instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

8. De door de GROUP-GTS aangestelde vervoerders/chauffeurs hebben geen meetapparatuur ter beschikking om de temperatuur van de goederen te controleren bij belading. De temperatuur die wordt vermeld door de afzender op het / de laaddocument(en) wordt dan ook niet aanvaard als de werkelijke temperatuur van de geladen goederen. De vervoerder/chauffeur aangesteld door de GROUP-GTS zal hieromtrent geen enkel schriftelijk voorbehoud dienen aan te tekenen op het /de laaddocument(en). Bij eventuele schade als gevolg van een niet conforme temperatuur bij belading zal de GROUP-GTS geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De opdrachtgever van de GROUP-GTS is er toe gehouden om de voor de goederen specifieke set temperatuur op te geven waarbij onder set temperatuur wordt verstaan, de instelling van de temperatuur van het koelaggregaat van de frigo of reefer die het transport zal uitvoeren.

Bij gebreke aan specifieke set temperatuur in de schriftelijke opdracht aan de GROUP-GTS, mag de GROUP-GTS er van uitgaan dat de opgegeven temperatuur de set temperatuur uitmaakt.

9. Wanneer de GROUP-GTS in het kader van de organisatie van een vervoer enige vergunning dient aan te vragen, treedt zij steeds op in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Zodoende gaat de GROUP-GTS slechts een middelenverbintenis aan.

10. Foutvracht en retourvracht worden steeds aangerekend in functie van de vrachtprijs. Onder foutvracht wordt verstaan een late annulering of wijziging van een gepland order na de hierna vermelde tijdstippen:
Voor wat betreft containertransport:

 • Transportopdracht enkele afstand < 400 km:
  o In geval wijzigingen of annuleringen na 12u00 (12 AM/Midday), één dag voor de uitvoering van het transport wordt 75% van de vrachtprijs aangerekend. o Wijzigingen of annuleringen na 14u00 (2 PM), één dag voor uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend
  o Wijzigingen of annuleringen op dag van uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend
 • Transportopdracht enkele afstand > 400 km:
  o In geval wijzigingen of annuleringen na 14u00 (2 PM), twee dagen voor uitvoering van het transport wordt 50% van de vrachtprijs aangerekend.
  o In geval wijzigingen of annuleringen na 17u00 (5 PM), twee dagen voor uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend.
  o In geval van annulering of wijziging doorgegeven op de dag voor het eerste voorziene ladingstijdstip of op de dag van uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend.
 • Voor wat betreft alle andere dan containertransport:
  o In geval van wijziging of annulering doorgegeven na 12u00 (12 AM/Midday) één dag voor het eerste ladingstijdstip wordt 75% van de vrachtprijs aangerekend.
  o In geval van wijziging of annulering doorgegeven na 15u00 (3 PM) één dag voor het eerste ladingstijdstip wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend.

11. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

12. De ruil van waarborgpaletten gebeurt enkel na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De administratie van de palettenruil op de laadplaats gebeurt door de verlader en wordt periodiek naar de vervoerder gestuurd ter controle.

Bij niet-teruggave van waarborgpaletten op de losplaats zal de opdrachtgever tussenkomen om alsnog de waarborgpaletten te recupereren. Indien na een tweede poging, nog geen waarborgpaletten voorhanden zijn op de losplaats, worden deze waarborgpaletten in mindering gebracht van het openstaande saldo op het laadadres of worden ze gefactureerd.

Waarborgpaletten worden steeds aangerekend aan een prijs van 16 EUR/palet, waarbij per factuur een administratieve kost van 25,00 EUR wordt aangerekend.

13. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de omvang van de contractuele aansprakelijkheid VAN GROUP-GTS als gevolg van:

 • het geheel of gedeeltelijk fysisch verlies of beschadiging overkomen aan de goederen, inclusief de vertraging in de aflevering ervan, door onvrijwillige fouten, nalatigheden, vergissingen, vergetelheden of verlies van documenten die de goederen dienen te vergezellen, door GROUP-GTS begaan in de organisatie van het vervoer van goederen.
 • de vergoeding van fiscale of administratieve geldboeten die door de opdrachtgever van GROUP-GTS aan de Staat verschuldigd zijn ingeval van afwezigheid, onvolledigheid of verlies van documenten die de goederen dienen te vergezellen ingevolge onvrijwillige fouten, vergissingen, nalatigheden of vergetelheden van GROUP-GTS begaan in de organisatie van het vervoer van goederen over de weg

in elk geval beperkt blijft tot maximaal de overeengekomen vrachtprijs van het betreffende transport.

TITEL IV. Opslag en goederenbehandeling

Onderhavige voorwaarden gelden voor elke handeling van logistieke dienstverlening, zoals hierna gedefinieerd, in elk logistiek centrum van de GROUP GTS.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. A.L.V: Algemene Logistieke Voorwaarden.

1.2. BW: Burgerlijk Wetboek.

1.3. ABAS-KVBG-voorwaarden: algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen.

1.4. CEB/VEA-voorwaarden: Algemene Belgische Expeditievoorwaarden van de Confederatie der Expediteurs van België.

1.5. Logistieke Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Logistieke Dienstverlener zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Logistieke Dienstverlening.

1.6. Logistieke Dienstverlening: alle overeengekomen prestaties van welke aard ook die verband houden met de behandeling en distributie van goederen zo o.m. doch niet beperkt tot ontvangst inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, verzend gereed maken, facturering, met betrekking tot goederen alsmede de hiermede verband houdende informatie- uitwisseling en het beheer daarvan, douane opdrachten, transport en expeditie. Onder geen beding zal fiscale vertegenwoordiging onder deze voorwaarden ressorteren.

1.7. Logistieke Dienstverlener: de GROUP GTS.

1.8. Logistiek Centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke Dienstverlening plaatsvindt.

1.9. Bijkomende Werkzaamheden: overeengekomen werkzaamheden, niet overeengekomen bij het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening.

1.10. Geadresseerde: degene, aan wie de Logistieke Dienstverlener goederen krachtens de overeenkomst dient af te leveren.

1.11. Opdrachtgever: degene die met de Logistieke Dienstverlener een overeenkomst heeft gesloten.

1.12. Inontvangstneming: het moment waarop de Logistieke Dienstverlener zich de goederen laat overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan gemaakt worden, en waarna zij onder de hoede en het beheer van de Logistieke Dienstverlener verblijven.

1.13. Aflevering: het moment waarop de geadresseerde zich de goederen laat overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan gemaakt worden, en waarna zij niet langer onder de hoede en het beheer van de Logistieke Dienstverlener verblijven.

1.14. Overmacht: alle omstandigheden waarop de Logistieke Dienstverlener geen vat heeft of behoort te hebben en welke hem menselijkerwijze in de praktische onmogelijkheid stellen om zijn verplichtingen na te komen

1.15. Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, alsmede alle wettelijk erkende feestdagen in België.

1.16. Stockverschillen: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Logistieke Dienstverlener zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

1.17 CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg dd. 19 mei 1956 (conventie van Genève).

1.18 CIM: Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail dd. 1 juli 2006.

1.19. FIATA: Fiata model rules for freight forwarding services.

1.20. CMNI: het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) van 22 juni 2001.

2. Werkingssfeer

2.1. Bij ontstentenis van uitdrukkelijk en andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn de A.L.V. van toepassing op de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst en de Bijkomende Werkzaamheden, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht en de openbare orde.
De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever op de rechtsverhouding tussen partijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Bij ontstentenis van uitdrukkelijk en andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn alle in het kader van deze Logistieke Dienstverleningsovereenkomst uitgevoerde transporten onderhevig aan de bepalingen van de internationale verdragen en dwingende wetgeving die op het betreffende transport van toepassing zijn (CMR, aangevuld met de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer zoals opgemaakt door TLV, Febetra en UPTR indien het om Belgische vrachtbriefformulieren gaat en deze niet strijdig zijn met terzake geldende dwingende wetgeving, CIM, CMNI, FIATA, …).

2.3. Bij ontstentenis van andersluidende contractuele afspraken zullen alle in het kader van deze Logistieke Dienstverleningsovereenkomst uitgevoerde expeditie-, douane, BTW opdrachten onderworpen zijn aan de bepalingen van de CEB/VEA-voorwaarden

2.4. Bij ontstentenis van andersluidende contractuele afspraken zullen alle stouwerij-activiteiten uitgevoerd in het kader van vervoer over het water in het kader van deze A.L.V. onderhevig zijn aan de bepalingen van de ABAS-KVBG-voorwaarden.

2.5. Iedere overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de offerte van de Logistieke Dienstverlener door de Opdrachtgever bevestigd wordt, dan wel indien de Logistieke Dienstverlener de opdracht feitelijk in uitvoering heeft genomen.

3. Verplichtingen van de logistieke dienstverlener

De Logistieke Dienstverlener is verplicht:

3.1. de Logistieke Dienstverlening en, in voorkomend geval, de Bijkomende Werkzaamheden, overeengekomen met de Opdrachtgever te verrichten.

3.2. De overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument en de overige door de Opdrachtgever eventueel verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren.

Indien een overeengekomen termijn voor Inontvangstneming of Aflevering ontbreekt, dienen deze overeengekomen werkzaamheden plaats te vinden binnen de tijd welke een Logistieke Dienstverlener, te rekenen vanaf het moment dat de Inontvangstneming dan wel de Aflevering wordt verzocht, daarvoor redelijkerwijze nodig heeft. Deze termijn wordt dan geacht de overeengekomen termijn te zijn.
De goederen in ontvangst te nemen, eventueel voorbehoud op het vervoerdocument aan te brengen met betrekking tot uiterlijk zichtbare schade en hoeveelheid, en er de Opdrachtgever over in te lichten opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.

3.3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de Opdrachtgever.

3.4. Indien de Logistieke Dienstverlener verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in artikel 3 lid 3 wordt degene, die namens de Logistieke Dienstverlener de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening heeft ondertekend, geacht contactpersoon te zijn.

3.5. Ervoor te zorgen dat de opslag en de behandeling van de goederen geschiedt in gepaste ruimtes, voorzien van de nodige vergunningen in voorkomend geval. Elke wijziging van overeengekomen Logistiek Centrum wordt gemeld aan de Opdrachtgever.

3.6. Zich als een goede huisvader te gedragen ten aanzien van de goederen en indien dit noodzakelijk zou zijn tot het behoud van de goederen op kosten van de Opdrachtgever, alle redelijke maatregelen te nemen, ook diegene die niet rechtstreeks voortvloeien uit de verlening van logistieke diensten.

3.7. Zijn verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de A.L.V. te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij, volgens de Controlewet op de Verzekeringen van 9 juli 1975.

3.8. Alleen in de ruimtes of terreinen waar de goederen zich bevinden, de aanwezigheid van de Opdrachtgever of van de door hem aangeduide personen toe te laten doch uitsluitend op eigen risico van deze laatsten en uitsluitend gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit:

 • Plaats vindt in aanwezigheid van de Logistieke Dienstverlener;
 • Van tevoren medegedeeld en goedgekeurd werd;
 • Plaats vindt overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Logistieke Dienstverlener;
 • Naleving van de in het Logistiek Centrum en/of op de terreinen van de Logistieke Dienstverlener geldende veiligheidsvoorschriften.

3.9. Te letten op de goede werking van het materieel dat hij gebruikt voor de uitvoering van het contract voor de verlening van logistieke diensten.

3.10. Behoudens anders overeengekomen tussen partijen zijn de verbintenissen van de Logistieke Dienstverlener onder onderhavige Overeenkomst een inspanningsverbintenis en kunnen in geen geval als resultaatsverbintenis geïnterpreteerd worden.

4. Aansprakelijkheid van de logistieke dienstverlener

4.1. Indien door de Logistieke Dienstverlener ontvangen goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de Opdrachtgever en/of geadresseerde worden afgeleverd, is de Logistieke Dienstverlener, behoudens Overmacht en het verder in deze voorwaarden bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of het verlies aansprakelijk in zover dit het gevolg is van een fout of nalatigheid van de Logistieke Dienstverlener, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers. De Opdrachtgever draagt hierbij de bewijslast .

4.2. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van goederen, voor zover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht, in opdracht van de Opdrachtgever.

4.3. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk in geval van o.a. diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, en verborgen gebreken, huur- en staangelden (demurrage and detention), en Overmacht.

4.4. De aansprakelijkheid van de Logistieke Dienstverlener binnen de A.L.V. is beperkt tot een tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de schade opzettelijk werd veroorzaakt door het bestuur van de Logistieke Dienstverlener. Zijn zodanige bedragen niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (STR) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van 100.000 euro per jaar.

4.5. Indien de Logistieke Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht, vraagt hij vervolgens instructies aan de Opdrachtgever en is hij, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten voor de Opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten.
Wanneer de Opdrachtgever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de Logistieke Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats heeft verricht is de Logistieke Dienstverlener voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de Logistieke Dienstverlener voor deze kosten maximaal 750 euro per gebeurtenis bedragen.

4.6. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt door of aan andere personen dan die bedoeld in artikel 3 lid 3.

4.7. Indien de Logistieke Dienstverlener herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening opzeggen nadat hij de Logistieke Dienstverlener schriftelijk een termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en de Logistieke Dienstverlener bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de Logistieke Dienstverlener ten hoogste een bij het sluiten van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst te bepalen bedrag verschuldigd.

4.8. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de goederen zelf. Zo is de aansprakelijkheid van de Logistieke Dienstverlener uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.

4.9. De eventuele schade, verliezen en/of Stockverschillen zullen éénmaal per jaar geëvalueerd worden. In geval van een positief verschil zal geen schadevergoeding gevraagd worden. Eventuele negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.
In geval van een negatief verschil zal geen schadevergoeding betaald worden indien dit verschil kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale Jaarvolume. Bij gebreke hiervan geldt een percentage van 0,1% van het totale Jaarvolume dat het onderwerp is van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst. Onder Jaarvolume wordt hier verstaan de som van de inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen.
In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zal de Logistieke Dienstverlener aan de Opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door Opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende Stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor Stockverschillen is beperkt zoals voorzien in artikel 4.4. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs van de productie of aanschafwaarde verhoogd met de transportkost tot inontvangstname door de Logistieke Dienstverlener.

4.10. De Logistieke Dienstverlener kan overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de instructies van de ladingbelanghebbende af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit.

Hij kan eveneens overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de Opdrachtgever.

In de andere gevallen kan hij eveneens overgaan tot de verkoop wanneer hij van de ladingbelanghebbende geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden.

Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking van de ladingbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal de Logistieke Dienstverlener recht hebben op het verschil.

De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende worden gericht.

Indien deze laatste hierop niet binnen 2 Werkdagen reageert, kan de verkoop doorgaan.

In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende worden gericht.

Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kan worden verkocht.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht:

5.1. één of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de Logistieke Dienstverlener.

5.2. indien de Opdrachtgever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze voorwaarden, wordt degene die namens de Opdrachtgever de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening heeft ondertekend geacht contactpersoon te zijn.

5.3. de Opdrachtgever is gehouden tijdig alle gegevens te verstrekken betreffende de goederen evenals de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de Logistieke Dienstverlener van belang zijn.

Daarnaast zal de Opdrachtgever de gegevens die de Logistieke Dienstverlener stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de Logistieke Dienstverlener stellen.

Voor de gevaarlijke goederen is de Opdrachtgever gehouden alle documenten en instructies zoals deze vermeld staan in de conventies en voorschriften in dit verband zoals ADR, ADNR, IMDG, MSDS- fiches… aan de Logistieke Dienstverlener te verstrekken of mede te delen.

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Logistieke Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden die van hem dan wel van derden afkomstig zijn.

De Logistieke Dienstverlener heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de hierboven genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Voor zover door het niet-tijdig, dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen, van gegevens en/of bescheiden, de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en schade voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade of eigen letsel die de Logistieke Dienstverlener, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers zouden lijden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare informatie betreffende de aard van de goederen.

5.4. de Logistieke Dienstverlener te informeren over de vergunningen nodig voor de uitoefening van zijn activiteiten.

5.5. de overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, tenminste verpakt in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking, vergezeld van een begeleidend document en de overige krachtens de wet van de zijde van de Opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking van de Logistieke Dienstverlener te stellen, tenzij partijen hierover schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.

5.6. naast de overeengekomen prijs voor de Logistieke Dienstverlening, de door de Logistieke Dienstverlener gemaakte kosten met betrekking tot de Bijkomende Werkzaamheden, alsmede de kosten, als bedoeld in artikel 3 lid 6, binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.

5.7. de Logistieke Dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door de goederen, onvoldoende of ongeschikte verpakking van de Goederen, een handelen of nalaten door de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier diensten de Opdrachtgever gebruik maakt.

5.8. in te staan voor het door hem aan de Logistieke Dienstverlener ter beschikking gestelde materieel.

5.9. bij beëindiging van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst de zich nog bij de Logistieke Dienstverlener bevindende goederen uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, en dat na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen na beëindiging van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn, kan de Opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid.

5.10. elke aanpassing van tarieven te aanvaarden met betrekking tot het maken van uitgaven en/of het dragen van kosten (inclusief nieuwe taksen) die ongekend zijn op het ogenblik van de ondertekening van deze overeenkomst, en die de Opdrachtgever ook zou gehad hebben indien de Opdrachtgever de in deze overeenkomst vermelde activiteiten voor eigen rekening zou uitoefenen.
Partijen bepalen bij aanvang van de overeenkomst de modaliteiten van automatische indexatie van de tarieven. Bij gebreke hiervan worden de tarieven aangepast volgens de consumptieprijsindex, zoals gepubliceerd op de website van de FOD Economie.
5.11. de kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de dienstverlening tegen kostprijs te betalen.

6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door hemzelf en personen die in zijn opdracht werken en/of door hem zijn aangewezen, en/of door de goederen voorwerp van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst.

6.2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de inlichtingen en documenten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden mededeelt, dan wel de overeengekomen goederen niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking en vergezeld van de vereiste documenten als bedoeld in artikel 5 lid 5 van deze voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de Logistieke Dienstverlener te verrichten.
Wanneer de Logistieke Dienstverlener daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in artikel 5 de leden 3 en 5 van deze voorwaarden niet is nagekomen, is de Opdrachtgever voor deze kosten tot maximaal 30.000 euro per gebeurtenis verantwoordelijk.

6.3. Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de Logistieke Dienstverlener, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening opzeggen, nadat hij de Opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.4. De Opdrachtgever zal de goederen adequaat verzekeren doch ten minste tegen brand, bliksem, ontploffing , inslag van luchtvaartuigen, stormschade, waterschade, overstroming en diefstal. In dergelijke gevallen zullen de Opdrachtgever en diens verzekeraar afstand doen van verhaal jegens de Logistieke Dienstverlener en alle derden.
Bovendien zal hij verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de beschadigde goederen. De toegang tot de ruimtes is geregeld in artikel 3 lid 8. Hij zal bovendien alle kosten betalen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties en dit zonder afbreuk te doen aan hetgeen vermeld staat onder artikel 6 lid 1.

7. Verjaring

Alle vorderingen waartoe de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst aanleiding geeft met inbegrip van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de Opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld te worden: vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na Aflevering, en elke vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 Werkdagen na Aflevering.

8. Duur en beëindiging contract

8.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen geldt dat de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.

8.2 Indien een van de partijen herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen kan de andere partij, de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening opzeggen nadat hij schriftelijk per aangetekend schrijven aan de algemene directie (zaakvoeder, gedelegeerd bestuurder,…) een termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en de andere Partij bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

8.3 In geval van vereffening, betalingsonmacht en/of faillissement en/of een andere vorm van collectieve schuldenregeling van een der partijen is heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

8.4. Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering door de Logistieke Dienstverlener, kan de ontbinding van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst slechts betrekking hebben op de toekomst en is de Opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.

8.5. In geval van Overmacht welke langer dan 30 dagen voortduurt heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot het vorderen van vergoeding van enige schade ter zake van deze ontbinding.

9. Slotbepalingen

9.1. Alle kennisgevingen dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres van de algemene directie (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,…).

9.2. De Nederlandstalige versie van deze ALV is de enige authentieke. In geval van contradictie tussen de Nederlandstalige versie en enige vertaling, zal onderhavige Nederlandstalige versie en de interpretatie ervan, leidend zijn.

TITEL V. Aansprakelijkheid GTS Germany

Indien jullie een onderlinge overeenkomst hebben met GTS Germany Gmbh, verwijzen wij jullie door naar de volledige ADSp 2017 regelgeving.

Bekijk en download hier de volledige ADSp 2017

download ADSp 2017