ALGEMENE TRANSPORTVOORWAARDEN

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

Onder “vervoerder”, begrepen in de algemene zin van het woord, wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, afhankelijk van de partij die zich verbindt begrepen GROUP-GTS en/of iedere  onderneming of entiteit die hier deel van uitmaakt, waaronder, doch niet exhaustief, NV GEYBELS TRANSPORT SERVICE (vergunning van vervoerscommissionair nr. 1856001), NV TDS LOGISTICS (transportvergunning nr. 51760; vergunning van vervoerscommissionair nr. 3384001) NV TRANSPORT GEBROEDERS VAN AERDE (transportvergunning nr. 40782, vergunning van vervoerscommissionair nr. 1217001).

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de vervoerder, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Onder “containertransport” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan het transport van alle vormen van containers, waaronder doch niet uitsluitend: Dry, Reefer, High-cube, Open Top, Flat Rack, Pallet-wide en Tank. Dit ongeacht de afmeting van de container en ongeacht het eventuele chassis waarop dit wordt vervoerd, alsook zonder onderscheid of de container en/of chassis eigendom zijn van de vervoerder, de opdrachtgever hetzij iedere andere derde.

Onder “algemene voorwaarden” wordt begrepen het geheel van enerzijds de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, zoals vervat in Titel I, aangevuld met de specifieke bepalingen zoals opgenomen in de Titels II en III, die van toepassing zijn op de daarin omschreven gevallen.

Toepassingsgebied

De algemene bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten (waaronder desgevallend elke opslag voor, tijdens en na het vervoer) aan en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de vervoerder tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn.

Deze algemene bepalingen worden aangevuld met de specifieke bepalingen uit de hiernavolgende titels die betrekking hebben op de respectievelijke activiteiten van het vervoer van goederen over de weg of het vervoer van goederen doormiddel van multimodaal transport.

Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder.

Door de aanvaarding van de offerte van de vervoeder, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de huidige algemene voorwaarden.

Noodzakelijke wijzigingen

De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen noodzakelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden die voortvloeien uit een wettelijke of regelgevende verplichting die aan de vervoerder is opgelegd uit hoofde van het Unierecht, internationale verdragen of het nationale recht. Redactionele wijzigingen, zonder aanpassing van de inhoud of betekenis van de algemene voorwaarden, worden niet beschouwd als wijziging van de algemene voorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeld.

Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of het order door de vervoerder in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (louter exemplatief en niet exhaustief: aard en aantal goederen, gewicht, soort container, containernummer, kaai en/of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingzekering, enz.).

Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit te zijn van de vervoerder teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd, waarbij rekening dient te worden gehouden met o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdvensters op laad en losplaatsen, administratieve afhandelingen, vooraanmelding enz.

Het geven van een transportopdracht houdt in dat de opdrachtgever instemt met de algemene voorwaarden en deze als contractueel bindend aanvaardt. De vervoerder houdt zich het recht voor een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat het de vervoerder is toegestaan om, zonder voorafgaande kennisgeving of akkoord, het vervoer uit te besteden aan derden.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens de wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald.

Bij redenen om te vermoeden dat de door de opdrachtgever verschafte informatie betreffende de afmetingen, het aantal of het gewicht van de goederen onjuist of onvolledig is, of indien geen middelen ter beschikking zijn om de afmetingen, het aantal of het gewicht te verifiëren, behoudt de vervoerder zich het recht voor hieromtrent een voorbehoud te maken in het vervoersdocument.

Keuze vervoersmodi

Behoudens indien hierover een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat met de opdrachtgever, bepaalt de vervoerder zelf de route, alsook het voor het vervoer in te zetten vervoersmiddel. Behoudens indien een specifiek vervoersmiddel werd overeengekomen tussen de opdrachtgever en de vervoerder, kunnen in het belang van de vervoerder, zonder bericht aan de opdrachtgever, goederen worden overgeladen, gelost of vervoerd door gelijk welk ander vervoersmiddel.

Vervoerskosten

De opgegeven tarieven zijn steeds ‘naakte’ prijzen, d.w.z. gebaseerd op de afstand en/of het gewicht. Eventuele toeslagen dienen hier nog bij te worden geteld, zoals onder meer (zonder exhaustief te zijn) wachturen, ADR-toeslag, douanescan of – formaliteiten, tussenstops, fysieke controles, brandstoftoeslag, laad- en lostijden, havenrechten, kanaalrechten, laag- of hoogwatertoeslag, ijstoeslag, obstructietoeslag, ruimeisen,…

Tarieven voor deze toeslagen zijn op aanvraag en kunnen variabel zijn.

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.

Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever.

Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de vervoerder dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op de door vervoerder aangegeven wijze voldaan te worden, behoudens andersluidende vervaldatum. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR, alsook een interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend.

De opdrachtgever verleent aan de vervoerder een conventioneel retentierecht en pandrecht op alle goederen, containers en opleggers en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen die de opdrachtgever nog verschuldigd is aan de vervoerder, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in het bezit zijn van de vervoerder, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering ten belope waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

De vervoerder zal in geen geval instemmen met compensatie tussen haar facturen en eventuele vorderingen die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben. Indien er in specifieke individuele gevallen van bovenstaande wordt afgeweken, zal dit in geen enkel geval enige rechten verschaffen voor de toekomst.

Eventueel protest nopens de facturen van de vervoerder dient schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren en dient aangetekend verstuurd te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vervoerder.

Ontbinding – annulering

Foutvracht en retourvracht worden steeds aangerekend in functie van de vrachtprijs. Onder foutvracht wordt verstaan een late annulering of wijziging van een gepland order na de hierna vermelde tijdstippen:

Voor wat betreft containertransport:

 • Transportopdracht enkele afstand < 400 km:
  • In geval wijzigingen of annuleringen na 12u00 (12 AM/Midday), één dag voor de uitvoering van het transport wordt 75% van de vrachtprijs aangerekend.
  • Wijzigingen of annuleringen na 14u00 (2 PM), één dag voor uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend
  • Wijzigingen of annuleringen op dag van uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend
 • Transportopdracht enkele afstand > 400 km:
  • In geval wijzigingen of annuleringen na 14u00 (2 PM), twee dagen voor uitvoering van het transport wordt 50% van de vrachtprijs aangerekend.
  • In geval wijzigingen of annuleringen na 17u00 (5 PM), twee dagen voor uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend.
  • In geval van annulering of wijziging doorgegeven op de dag voor het eerste voorziene ladingstijdstip of op de dag van uitvoering van het transport wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend.

Voor wat betreft alle andere dan containertransport:

 • In geval van wijziging of annulering doorgegeven na 12u00 (12 AM/Midday) één dag voor het eerste ladingstijdstip wordt 75% van de vrachtprijs aangerekend.
 • In geval van wijziging of annulering doorgegeven na 15u00 (3 PM) één dag voor het eerste ladingstijdstip wordt 100% van de vrachtprijs aangerekend.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Zowel voor wat betreft het vervoer van goederen over de nationale binnenwateren, als het internationale vervoer van goederen over de binnenwateren zijn – behoudens de bepalingen van dwingend recht uit de Wet Binnenbevrachting van 5 mei 1936 – de bepalingen uit het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (hierna: “CMNI”) van toepassing.

Met betrekking tot de geschillen tussen partijen zijn bevoegd de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder. In de gevallen waarbij het CMR-verdrag van toepassing is, zijn naast de voornoemde rechtbanken ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1e lid van het CMR-verdrag internationaal bevoegd.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.

TITEL II. GOEDERENVERVOER OVER DE WEG

Aansprakelijkheid en wettelijk kader / CMR

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing.

De vervoerder exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die voorzien is in het CMR-verdrag en eventuele andere dwingende regelgeving.

De vervoerder draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan bij het laden en lossen van de goederen (ook niet door het ontdooien).

De inontvangstname of de aflevering der goederen geschiedt aan de bedrijfsdrempel of aan de kaai, behoudens andersluidende overeenkomst. De eventueel verder te volgen weg op de terreinen van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde valt sowieso onder uitsluitende verantwoordelijkheid van deze partij, die moet zorgen dat dit veilig kan geschieden.

De aflevering van de goederen op kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd worden als een in ontvangst name zonder voorbehoud.

De vervoerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de staat van containers en/of cargo (i.e. goederen en/of paletten van welke aard dan ook). Het tekenen van het ontvangstbewijs of interchange geldt enkel als ontvangst voor de container en/of cargo. De containers en/of cargo afgegeven aan de vervoerder worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud, waarbij het beding “said to contain” van rechtswege van toepassing is.

Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever.

Vrachtgelden en vervoerskosten

Indien er, na het aanvaarden van de opdracht, op het traject een extra stop moet worden ingelast, wordt een bijkomende vergoeding van €60,00 aangerekend. Dit evenwel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze bijkomende stop niet langer dan 1u in beslag neemt.

Indien er, na het aanvaarden van de opdracht, een extra stop moet worden ingelast die zich buiten het initiële afgesproken traject bevindt, zal dit enkel gebeuren na expliciet akkoord van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever zal hebben ingestemd met de door de vervoerder hiervoor bepaalde meerkost.

Wachturen

Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen. Dit tijdsbestek bedraagt:

 • Maximaal twee uur voor wat betreft volle vracht of containertransport

 • Voor groupage zijn volgende wachturen van toepassing:

   • Wachttijden 0,25u lostijd
   • t/m 5 pallets Vrij
   • 6 t/10 pallets 0,5u lostijd vrij
   • 11 t/m 20 pallets 1u lostijd vrij
   • 21 t/m kompleet 2u lostijd vrij
   • extra los/wachttijd € 15/15 minuten

Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende wachtvergoeding van €60,00 gerekend excl. btw.

Wachturen worden altijd berekend per begonnen half uur (€30,00 excl. btw°).

Indien er in specifieke individuele gevallen van bovenstaande wordt afgeweken, zal dit in geen enkel geval enige rechten verschaffen voor de toekomst.

In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten.

Specifieke voorwaarden containertransport

Bepalingen onder dit hoofdstuk gelden onverminderd de overige bepalingen van onderhavige algemene transportvoorwaarden. Dit hoofdstuk heeft evenwel enkel bepaling op containertransporten. Onderstaande specifieke voorwaarden gelden aldus enkel voor containertransport.

De vervoerder kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten met betrekking tot Demurrage of Detention. De vervoerder voert de opdracht volledig uit in overeenstemming met de opdracht zoals deze door de opdrachtgever wordt verstrekt. Alle bijkomende kosten voortvloeiende uit de opdracht zoals deze door de opdrachtgever werd verstrekt, dan wel het gevolg zijn van onvolledige informatie verstrekt aan de vervoerder zijn volledig ten laste van de opdrachtgever en gebeuren steeds op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

In geval van een extra drop wordt bijkomend een forfait van 60,00 EUR aangerekend. Alle opdrachten, alsook alle voor de uitvoering vereiste gegevens moeten tijdig en volledig worden aangeleverd, uiterlijk voor:

 • Transport enkele afstand <400 km: 10u00 (10 AM), één dag voor uitvoering van het transport

 • Transport enkele afstand >400 km: 17u00 (5 PM), Twee dagen voor uitvoering van het transport

Bij gebreke aan het tijdig en volledig doorgeven van de opdracht of het tijdig aanleveren van de noodzakelijke opzet -en afzetgegevens voor de uitvoering, zal de opdracht automatisch worden geannuleerd, alsook een foutvracht worden aangerekend. Foutvrachten worden steeds berekend volgens de bepaling ‘Ontbinding – annulering’ van onderhavige voorwaarden.

Palettenruil

De ruil van waarborgpaletten gebeurt enkel na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De administratie van de palettenruil op de laadplaats gebeurt door de verlader en wordt periodiek naar de vervoerder gestuurd ter controle.

Bij niet-teruggave van waarborgpaletten op de losplaats zal de opdrachtgever tussenkomen om alsnog de waarborgpaletten te recupereren. Indien na een tweede poging, nog geen waarborgpaletten voorhanden zijn op de losplaats, worden deze waarborgpaletten in mindering gebracht van het openstaande saldo op het laadadres of worden ze gefactureerd.

Waarborgpaletten worden steeds aangerekend aan een prijs van 16 EUR/palet, waarbij per factuur een administratieve kost van 25,00 EUR wordt aangerekend.

Lading – lossing – gewicht – stuwing

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de opdrachtgever, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de opdrachtgever of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de opdrachtgever die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de opdrachtgever of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. De opdrachtgever of geadresseerde verbinden er zich toe de toegangswegen en stationeerplaatsen aan te leggen en te onderhouden zodat de voertuigen van de vervoerder gemakkelijk en veilig kunnen manoeuvreren.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt de vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de opdrachtgever uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De opdrachtgever zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

TITEL III. MULTIMODAAL VERVOER

Definities

Een overeenkomst voor multimodaal vervoer wordt voor het begrip van deze algemene voorwaarden omschreven als een enkele vervoersovereenkomst waarbij de vervoerder de verbintenis op zich neemt om de goederen te vervoeren of te doen vervoeren, waarbij wordt overeengekomen dat twee of meerdere vervoersmodi zullen worden gebruikt of waarbij wordt overeengekomen dat twee of meerdere vervoersmodi kunnen worden gebruikt én effectief twee of meerdere vervoersmodi worden gebruikt tijdens de uitvoering van de vervoersovereenkomst.

Onder de vervoerde goederen wordt niet begrepen de gesleepte of geduwde vaartuigen, noch de bagage, noch de voertuigen van de vervoerde personen. Indien de goederen in een container zijn samengebracht of indien zij zijn verpakt, wordt onder “goederen” eveneens deze vervoerseenheid of verpakking verstaan, enkel en alleen indien deze door de opdrachtgever wordt verschaft.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader

Voor zover de vervoerder de goederen vervoert of doet vervoeren doormiddel van multimodaal vervoer, zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag, het CMNI-verdrag, het COTIF-CIM-verdrag en het Verdrag van Montreal van toepassing op respectievelijk het vervoer dat wordt uitgevoerd over de weg, over de binnenwateren, per spoor of per luchtvervoer.

Specifiek wat betreft het goederenvervoer over de weg:

Voor zover het multimodaal vervoer deels wordt uitgevoerd doormiddel van goederenvervoer over de weg, zijn de bepalingen uit Titel II van deze algemene voorwaarden integraal van toepassing.

Specifiek wat betreft het goederenvervoer over de binnenwateren in het kader van multimodaal vervoer:

Voor wat betreft het vervoer van goederen over de nationale binnenwateren, als het internationale vervoer van goederen over de binnenwateren zijn voor zover de goederen over het binnenwater worden vervoerd – behoudens de bepalingen van dwingend recht uit de Wet Binnenbevrachting van 5 mei 1936 – de bepalingen uit het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (hierna: “CMNI”) van toepassing.

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de bepalingen van het CMNI-verdrag van toepassing. Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die toebehoren aan of zich onder de hoede van de opdrachtgever, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de  vervoerder slechts aansprakelijk voor schade te wijten aan diens of diens aangestelde fout.

De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de vervoerder indien de vervoerde goederen schade toebrengen aan andere goederen aan boord van het schip, of het schip zelf.

De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen indien dit is te wijten aan:

 • het ontbreken, de ondeugdelijkheid of de gebrekkigheid van de verpakking van de goederen.
 • Het handelen of nalaten van de opdrachtgever, de geadresseerde of de personen die beschikkingsbevoegd zijn.
 • Het behandelen, laden, stuwen of lossen van de goederen door de opdrachtgever of de geadresseerde of derden die handelen voor de opdrachtgever of de geadresseerde.
 • Het vervoer van goederen op het dek of in open ruimen voor zover dit is overeengekomen met de opdrachtgever, of in overeenstemming is met de handelsgebruiken of voor zover dit vereist is op grond van de geldende regelgeving.
 • De aard van de goederen waardoor zij geheel of gedeeltelijk blootstaan aan verlies of beschadiging, met name door breuk, roest, intern bederf, uitdroging, lekkage, normaal verlies tijdens het vervoer (in zowel volume als gewicht) of door ongedierte of knaagdieren.
 • Onvoldoende of gebrekkige identificatiemarkeringen van de goederen.
 • Hulp- of reddingsoperaties of pogingen daartoe op de vaarwegen.
 • Vervoer van levende dieren.

Hoe dan ook, is de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 2 STR voor elk bruto kg gewicht van het in het vervoersdocument genoemde gewicht.

Voor zover de waarde van de goederen de volgende bedragen overschrijdt, is de aansprakelijkheid van de vervoerder in elk geval beperkt tot 666,67 STR/collo (of per laadeenheid) of 2 STR per kilogram van het in het vervoersdocument genoemde gewicht van de verloren gegane of beschadigde goederen. Voor zover de goederen worden vervoerd in een container en geen collo of laadeenheden zijn aangegeven in het vervoersdocument, is de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot 25.000,00 STR voor de in de container vervoerde goederen en – voor zover de container niet de eigendom is van de vervoerder – 1.500,00 STR voor de container.

De vervoerder is hoe dan ook niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan goederen die, in overeenstemming met de gegevens in het vervoersdocument, in een container of in de ruimen van het schip zijn gestuwd en die door andere personen dan de vervoerder, zijn ondergeschikten of lasthebbers zijn verzegeld, en de container of de zegels niet zijn beschadigd of verbroken tot aan de loshaven of de plaats van aflevering.

Niet-gelokaliseerde schade

Indien schade ontstaat tijdens het multimodaal vervoer, en voor zover deze schade niet kan worden gelokaliseerd als zijnde ontstaan tijdens de uitvoering van de transportovereenkomst met een specifieke vervoersmodus, verklaart de opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord om de aansprakelijkheidsbepalingen, zoals opgenomen in het CMR-verdrag van toepassing te verklaren op dergelijke schadegevallen.

De vervoerder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of gevolgschade die wordt veroorzaakt aan andere dan de vervoerde goederen.

Indien, en voor zover de vervoerder in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor directe schade die voortvloeit uit vertraging in de aflevering, zal de aansprakelijkheid van de vervoerder steeds beperkt zijn tot de vrachtprijs. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige gevolgschade die zou voortvloeien uit de vertraging in de aflevering van de goederen.

Indien de schade aan of verlies van de goederen zichtbaar is op het ogenblik van aflevering, dient kennisgeving van deze schade of verlies onmiddellijk schriftelijk te worden gegeven op het ogenblik van de aflevering van de goederen of het ogenblik waarop de goederen zouden moeten worden afgeleverd aan de persoon die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien de schade of het verlies niet zichtbaar is, dient deze kennisgeving te worden gegeven op uiterlijk 3 dagen na het ogenblik van aflevering, of het ogenblik waarop de goederen zouden moeten worden afgeleverd.

Bij gebreke aan dergelijke kennisgeving, wordt de aflevering van de goederen beschouwd als prima facie bewijs van aflevering in de staat waarin de vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Elke vordering die ten aanzien van de vervoerder wordt gericht in het kader van multimodaal vervoer, dient te worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum waarop de goederen zijn afgeleverd, of dienden te worden afgeleverd.

De vervoerder kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten met betrekking tot Demurrage of Detention.

GTS is niet aansprakelijk voor schade, verliezen of andere gevolgen bij een plotselinge, gewelddadige, zonder menselijke tussenkomst optredende, natuurlijke oorzaak, waarvan de gevolgen niet door in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs te betrachten zorg kunnen worden voorkomen. Tevens zijn wij ontheven van aansprakelijkheid voor schade, verliezen of vertragingen bij bijzondere weercondities als hagel, sneeuw, overstromingen of storm, in het geval van ingrijpen door een overheid of andere regulerende instantie, bij staking of andere oproer, dan wel andere onvoorziene omstandigheden. Dit wordt gezien als overmacht, Force Majeure.